Avaleht Teenused Tehtud tööd
Domeenid Kontakt Abi

VIRTUAALSERVERITEENUSE OSUTAMISE LEPING

 1. Lepingus kasutatavate mõistete definitsioonid

  Klient - füüsiline või juriidiline isik;
  Pretical - Pretical OÜ, Eesti äriühing, äriregistri kood 11730279;
  Pool - Klient või Pretical;
  Pooled - Klient ja Pretical koos;
  Füüsiline server - Preticalile kuuluv server koos riist- ja tarkvaraga, mille abi osutatakse Kliendile Teenust;
  Virtuaalserver - Kliendile eraldatud Füüsilise serveri piiratud ressurss;
  Teenus - Preticali poolt Kliendi kasutusse antav Virtuaalserver vastavat Kliendi poolt valitud paketile;
  Leping - Preticali ja Kliendi vahel Teenuse osutamiseks käesolevatel tingimustel sõlmitud kokkulepe.

  Käesolevaga lepivad Pretical ja Klient kokku Preticali poolt Kliendile osutatava Teenuse tingimustes.

 2. Poolte kinnitused
  1. Pretical kinnitab, et:
   1. tal on olemas vahendid ja oskused Kliendile Lepinguga ettenähtud Teenuse osutamiseks;
   2. Lepingu sõlmimine ei riku temale pandud teisi kohustusi.

  2. Klient kinnitab, et:
   1. ta on Lepingu sõlmimisel teovõimeline;
   2. tema poolt Lepingu sõlmimisel Preticalile esitatud andmed on õiged;
   3. Kui Klient sõlmib Lepingu esindaja kaudu, kinnitavad nii Klient kui ka tema esindaja, et esindaja vastab punktidele 2.2.1 ja 2.2.2 ning tal on seaduslik õigus käesoleva Lepingu sõlmimiseks.
   4. ta on eelnevalt tutvunud soovitud Teenuse kirjelduse ja Lepingu tingimustega;
   5. Lepingu sõlmimine ei riku temale pandud teisi kohustusi.

 3. Lepingu sõlmimine
  1. Leping loetakse sõlmituks ning jõustub koheselt, kui Klient on Preticali koduleheküljel oleva liitumisvormi kaudu avaldanud tahet lepingu sõlmimiseks (edastanud Preticalile pakkumuse), sealhulgas märkinud, et nõustub Lepingu tingimustega, ning Pretical on selle aktsepteerinud, teavitades Klienti sellest elektrooniliselt. Leping loetakse sõlmituks ja jõustub koheselt ka siis, kui Klient on muul viisil avaldanud soovi Lepingu sõlmimiseks ning Pretical on selle aktsepteerinud.
  2. Preticalil on õigus Kliendi pakkumus tagasi lükata, teavitades selles Klienti. Pretical jätab endale õiguse keelduda Lepingu sõlmimisest.

 4. Kliendi taganemisõigus
  1. Kliendil on õigus Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest, tehes selleks Preticalile taganemisavalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  2. Pretical ei ole kohustatud tagastama Kliendile vahendatud kolmandate osapoolte pakutavate teenuste eest tasutud makseid (sh domeeninimede registreerimistasusid) ning Kliendi poolt tellitud lisateenuste (nt varukoopiate taastamine) eest tasutud makseid.

 5. Teenus
  1. Pretical osutab Kliendile Teenust vastavalt Poolte vahel Lepingus kokku lepitule. Preticalil on õigus Teenust ja selle tehnilisi tingimusi muuta, teatades sellest Kliendile vähemalt 7 kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel on Preticalil õigus teha muudatusi ilma Kliendile ette teatamata. Kui muudetud Teenus Klienti ei rahulda, on tal õigus Leping lõpetada, teavitades sellest Preticali Lepingus ettenähtud korras.
  2. Klient nõustub asjaoluga, et tulenevalt Teenuse iseloomust ja erinevatest Teenuse kasutamise eelduseks olevate teenuste iseloomust ei saa Pretical tagada Teenuse kättesaadavust igal ajahetkel. Pretical annab endast mõistlikkuse piires parima, et Teenuse kättesaadavuses Kliendile esineks katkestusi võimalikult vähe.

 6. Domeen
  1. Klient volitab Preticali Lepingu sõlmimiseks pakkumuse esitamisel registreerima Kliendi nimele tema soovitud domeeninime.
  2. Pretical registreerib Kliendi nimele Kliendi soovitud domeeni, kui antud domeen pole juba registreeritud kolmandale isikule. Kui domeeninime registreerimine Kliendi nimele ei osutu võimalikuks, ei sõlmita Lepingut ning Pretical kaotab õiguse esindada Klienti domeeninime registreerimisel.
  3. Kui Kliendi soovitud domeeninime registreerimine on tasuline, tasub Klient enne Lepingu sõlmimist domeeninime registreerimistasu Preticali poolt esitatava arve alusel arvel näidatud tähtajaks.
  4. Käesoleva peatüki ülaltoodud sätteid ei rakendata, kui Klient juba omab registreeritud domeeninime. Sellisel juhul on Pretical volitatud esindama Klienti domeeninimega seoses niipalju, kui see on vajalik Teenuse osutamiseks.
  5. Klient kohustub tagama, et tema domeeninimi ei oleks vastuolus õigusaktide või heade kommetega ega rikuks kolmandate isikute õigusi. Klient kinnitab, et on tutvunud ja kohustub täitma domeeninimede jaotaja poolt domeeninime registreerimiseks kehtestatud tingimusi.
  6. Klient teadvustab, et Pretical ei tegele domeeninimede jaotamisega ning domeeninime registreerimisel tekivad Kliendi ja domeeninimede jaotaja vahel samuti õigused ja kohustused. Pretical ei vastuta domeeninimede jaotaja tegevuse ega domeeninimede säilimise eest. Pretical tegeleb antud küsimuses vaid Kliendi esindamisega ning Preticali vastutus selles on piiratud.

 7. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus Teenuse kasutamisel
  1. Kliendil on õigus Teenuse raames kasutada Virtuaalserverit oma rakenduste ja materjalide esitamiseks avalikkusele, elektronposti aadresside loomiseks ja kasutamiseks ning elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks, samuti muul sihipärasel viisil, vastavalt Teenuse kirjeldusele.
  2. Klient vastutab tema poolt hallatava Virtuaalserveri sisu eest ise (sh et tema tegevus Teenuse kasutamisel ei läheks vastuollu kehtivate õigusaktidega) ning tal on käesoleva Lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused talle eraldatud Virtuaalserveri administreerimiseks.
  3. Klient on kohustatud informeerima Preticali koheselt Teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.
  4. Klient teeb Virtuaalserveris hoitavatest failidest endale vajadusel ise varukoopiaid. Pretical ei garanteeri Virtuaalserverisse pandud failide säilimist.
  5. Klient kohustub mitte hoidma või kasutama Virtuaalserveris faile, rakendusi vms, mis koormavad, häirivad või kahjustavad Füüsilise serveri sihipärast tööd ning kõrvaldama need esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul pärast Preticali poolt vastavasisulise märgukirja saatmist.
  6. Klient kohustub hüvitama kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt Füüsilise serveri kahjustamisega või Preticali tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega.
  7. Klient kohustub mitte tegelema rämpsposti (massposti) saatmisega või kasutama Virtuaalserveris elektronposti programme või rakendusi, mis võimaldavad saata rämpsposti või teisi isikuid ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju.
  8. Klient kohustub hoidma saladuses Preticali poolt administreerimiseks antud autoriseerimiskoode. Kui Klient võimaldab Teenuse kasutamist kolmandatele isikutele, vastutab nende tegevuse eest Klient.
  9. Kui Kliendi õigusvastase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded Preticali vastu, hüvitab Klient Preticalile sellega seoses tekkinud kahju.

 8. Preticali õigused, kohustused ja vastutus Teenuse osutamisel
  1. Pretical on vastutav Teenuse osutamiseks rakendatud Füüsilise serveri ning tarkvara toimimise eest ning tal on käesoleva Lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused Teenuse osutamiseks.
  2. Pretical kohustub Kliendile tagama võimalikult stabiilse Teenuse osutamise.
  3. Pretical teavitab Klienti Füüsilise serveri uuendamisest tingitud häiretest vähemalt 5 kalendripäeva ette.
  4. Pretical kõrvaldab Füüsilise serveri rikked hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates rikke avastamise päevast.
  5. Pretical ei avalikusta Kliendi autoriseerimiskoode kolmandatele isikutele.
  6. Preticalil on õigus jälgida Kliendi poolset Lepingu täitmist.
  7. Preticalil on õigus kõrvaldada 12 tundi pärast vastavasisulise märgukirja saatmist ning sellele Kliendi poolt mittereageerimisel Kliendi poolt kasutatav tarkvara, failid või rakendused, mis põhjustavad Füüsilisele serverile häireid ja ebamõistlikku koormust ning mis takistavad Preticalil Teenuse osutamast.
  8. Preticalil on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi Teenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks, ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Virtuaalserverist. Preticalil on õigus selliseid materjale ka ise kõrvaldada, vajadusel Teenuse osutamine peatada või Leping lõpetada.
  9. Preticalil on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile ette hoiatamata juhul, kui Kliendi poolt tarkvara, failid või rakendused on põhjustanud Füüsilisele serverile ülekoormusest tingitud tark- või riistvaralisi rikkeid.
  10. Pretical ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:
   1. kolmandate isikute tegevusega;
   2. Preticali kontrolli all mitteolevate (sh andmeside pakkujale kuuluvate) sideliinide riketega;
   3. Preticalist sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega;
   4. Kliendi tegevusega Virtuaalserveri haldamisel, sh Kliendile kuuluvas Virtuaalserveris hoitavate või avaldatavate materjalide sisuga või temale kuuluvate elektronpostiaadresside alt Teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjade sisuga;
   5. Preticali poolt mitteloodud tarkvara probleemidega;
   6. viiruste levimisega;
   7. Teenuse mittevastavusega Kliendi vajadustele.

 9. Teenuse eest tasumine
  1. Klient maksab Preticalile Teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu. Preticalil on õigus nimetatud tasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest Klienti vähemalt 30 päeva ette.
  2. Kui Klient ei nõustu Preticali poolt Teenuse hinna muutmisega, on tal õigus vastavalt Lepingus ettenähtud korrale Leping üles öelda. Kui Klient seda ei tee, loetakse ta uue hinnaga nõustunuks.
  3. Pretical esitab Kliendile Teenuse eest arved vastavalt kokkulepitud sagedusele. Arve esitatakse sõltumata sellest, kas Klient on Teenust reaalselt kasutanud.
  4. Klient kohustub viivitamatult teatama Preticalile, kui Teenuse eest esitatud arve ei ole jõudnud arve esitamise kuu 5. kuupäevaks Kliendini või kui arve ei ole korrektne.
  5. Klient tasub Teenuse eest esitatud arved neil märgitud tähtajaks.
  6. Preticalil on õigus peatada Teenuse osutamine koheselt juhul, kui Klient viivitab arve tasumisega rohkem kui 7 kalendripäeva üle ettenähtud tähtpäeva.
  7. Lepingu lõppemisel on Kliendil kohustus tasuda tarbitud Teenuse eest esitatud arved, samuti on Kliendil õigus tagasi saada kasutamata ettemaks.

 10. Teavitamine, konfidentsiaalsus ja kontaktandmed
  1. Käesolevast lepingust tulenevad Kliendi ja Preticali vahelised teated ja märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sh elektronposti teel), välja arvatud juhtudel, mis ei mõjuta Poolte õigusi ja kohustusi.
  2. Pooled on kohustatud hoidma teise Poole äri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad Teenuse osutamise käigus Poole valdusse, välja arvatud seadustega sätestatud juhtudel. Antud säte jääb kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.
  3. Lepingu sõlmimisel loetakse Poolte kontaktandmeteks Lepingu sõlmimise käigus teisele Poolele edastatud andmed.
  4. Pool kohustub informeerima teist Poolt koheselt oma nime, asukoha/elukoha aadressi ja muude teisele Poolele oluliste andmete muudatustest kirjalikult taasesitatavas vormis.

 11. Lepingu tähtaeg, selle muutmine ja lõppemine
  1. Leping on sõlmitud tähtajatult. Lepingule ei rakendata minimaalse kestuse nõuet.
  2. Preticalil on õigus ühepoolselt Lepingu tingimusi muuta. Pretical avaldab uued tingimused Kliendile vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist. Kliendil on õigus uute tingimustega mittenõustumisel Leping üles öelda.
  3. Poolel on õigus põhjusi esitamata Leping üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette.
  4. Kliendi algatusel Lepingu ülesütlemisel loetakse Leping lõppenuks 7 kalendripäeva möödudes alates hetkest, mil Klient saadab Preticalile teate Teenuse osutamine lõpetada.
  5. Preticali algatusel Lepingu lõpetamisel (v.a. Kliendi poolt esile kutsutud mõjuvate põhjuste korral) on etteteatamisajaks 30 päeva.
  6. Pool võib etteteatamisaega rakendamata Lepingu üles öelda, kui teine Pool Lepingut rikub.
  7. Leping lõpeb, kui Klient kaotab õiguse domeenile, mis on Virtuaalserveriga seotud. Klient on kohustatud sellest Preticali informeerima.

 12. Kohaldatav õigus, vaidluste lahendamine ja aegumine
  1. Lepingu tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
  2. Pooled lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
  3. Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks aasta. Teenuse kasutamise eest esitatud tasumata arvete puhul aegumistähtaeg puudub.